ZWEI België / Nederland | Officiële® gebruikt cookies om jouw website ervaring te verbeteren. Meer info

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden.

Particulieren
Handelaars

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

1. Identificatie koper

Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn opgesteld door De Komptoir een naar Belgisch recht gevestigd te Herestraat 32, 3300 Tienen.

De Verkoper kan gecontacteerd worden, ofwel per post op het voorvermeld adres, ofwel per e-mail op dekomptoir@telenet.be, ofwel per telefoon op nummer 016 47 36 11.

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle in het bestelorder vermelde producten of diensten (de bestelling), gekocht via de website https://zwei-bags.eu/ (de Website) door de koper (de koper). Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de koper. Het feit dat de Verkoper en de koper onderling op bepaalde punten eventueel afwijken van de Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepassing of geldigheid van de overige voorwaarden.

De Verkoper kan een beroep doen op derden bij de uitvoering van de overeenkomst met de koper. Iedere passieve hoofdelijkheid tussen de Verkoper en deze derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro en inclusief BTW. Deze prijs omvat noch de eventuele leveringskosten, noch de eventuele bankkosten van de koper. Alle leveringskosten en eventuele bankkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij expliciet anders overeengekomen.

De leveringskost wordt weergegeven op de Website en in de Algemene Voorwaarden. Om de totaalprijs van een aankoop inclusief levering te kennen, dient men dus de leveringskosten bij de prijs van het product of dienst te rekenen.

De prijs en de leveringskosten worden getoond wanneer de koper de aankoop dient te bevestigen. Behoudens protest door de koper binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsemail door de Verkoper, wordt weerlegbaar vermoed dat de prijs en de leveringskosten zoals getoond voor de aankoop dezelfde zijn als de prijs en de leveringskosten zoals getoond in de bevestigingsemail.

Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. De Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte of een onderdeel daarvan een vergissing of verschrijving bevat.

4. Bevestiging betaling

Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk door de Verkoper bevestigd via e-mail. De bestelde goederen blijven eigendom van de Verkoper en worden niet verzonden tot de bestelling volledig betaald is. De bestelling wordt 7 dagen gereserveerd in afwachting van betaling.

De koper ontvangt een tweede e-mail wanneer, na betaling, de bestelling opgestuurd werd.

5. Betaling

De koper dient de bestelling onmiddelijk te betalen via kredietkaart of bancontact.

De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor een niet uitgevoerde betaling. Bij problemen tijdens de betaling dient de koper zijn bankagent te contacteren.

De Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor de eventuele bank- of wisselkosten die de koper worden aangerekend bij de betaling van de bestelling.

6. Levering

De bestelling wordt slechts verstuurd op het ogenblik dat de volledige prijs, eventueel vermeerderd met de verzendingskosten, gestort werd op de rekening van de Verkoper.

De Verkoper probeert de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. De bestelling zal uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geleverd worden op het door de koper opgegeven adres.

De bestelling wordt afgeleverd op een adres naar keuze.

Indien de koper een onjuist adres heeft opgegeven, draagt de koper hiervan zelf de kosten. Indien er onjuist geleverd wordt door een fout toerekenbaar aan de Verkoper, vallen de kosten hiervan toe aan de Verkoper.

7. Transportkosten

Verzendingskosten:

België – thuis of op kantoor: Gratis bezorging!!

Nederland – thuis of op kantoor: Gratis bezorging!!

Griekenland: € 4,90 incl. 21% btw.

Inbegrepen: bpack-Business, Email notificatie, Uw pakketten online volgen, Basisgarantie 0-500€, Handtekening bij ontvangst, Automatische tweede aanbieding, Snelle en voordelige levering aan de deur.


8. Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de Verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst (het herroepingsrecht).

De koper die gebruik maakt van dit herroepingsrecht dient de Verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen via een e-mail of brief waarin de koper duidelijk schrijft dat hij afziet van de aankoop. De koper dient hierbij het ordernummer van de bestelling en zijn rekeningnummer (voor terugbetaling) te vermelden. De koper voegt bij dit schrijven tevens een kopie van het aankoopbewijs voor verificatie door de Verkoper.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

De koper dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de herroeping, de bestelling terug te sturen naar de Verkoper. De bestelling mag hoogstens eenmalig gebruikt zijn in de mate dat dit voor dit type product algemeen gangbaar is in een gemiddelde bakstenen winkel. Een bestelling die niet op dergelijke wijze is gebruikt, die meermaals gebruikt is, of die oneigenlijk gebruikt is, zal niet worden aanvaard.

De koper voegt tevens het originele aankoopbewijs toe. De koper draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de bestelling!!

Het risico van schade, verlies of elk ander risico met betrekking tot de teruggezonden verzending ligt bij de koper.

De Verkoper betaalt de prijs van de bestelling terug binnen de 30 dagen die volgen op de herroeping.

9. Garantie

De koper geniet van de wettelijke garantie (Art. 1649bis tot Art. 1649octies B.W.) onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten uitgewerkt in dit artikel. Bij de verkoop van tweedehandsgoederen geniet de koper van een garantietermijn van een jaar te rekenen vanaf de levering. In ieder geval eindigt de garantie vanwege de Verkoper twee jaar na levering van de bestelling.

De koper dient elk probleem of gebrek dat zichtbaar is bij de levering of bij levering redelijkerwijs kon worden vastgesteld, binnen de maand volgend op de levering te melden aan de Verkoper via een e-mail of brief.

Elk ander probleem of gebrek met betrekking tot de bestelling waarvoor de koper de Verkoper aansprakelijk acht, dient binnen de maand na ontdekking of nadat het redelijkerwijs ontdekt kon worden, gemeld te worden aan de Verkoper via een e-mail of brief.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor problemen of gebreken veroorzaakt door onoordeelkundige installatie, gebruik in strijd met de bijgeleverde voorschriften, nalatigheid, overmacht, slijtage, ouderdom, of enig onoordeelkundig gebruik door de koper. De garantie van de Verkoper vervalt indien de bestelling reeds door derden hersteld of gemanipuleerd werden.

Bij iedere melding dient de koper een kopie van het aankoopbewijs en het eventuele garantiecertificaat voor te leggen.

10. Privacy

De Verkoper zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van de bestelling verwerken in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en, voor bestaande klanten of mits voorafgaande toestemming, met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes in het kader van de commerciële activiteiten van de Verkoper. De koper heeft steeds het recht om deze gegevens op te vragen en deze te laten verbeteren.

In het kader van de verwerking kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan de personen en ondernemingen op dewelke zij een beroep doet voor de uitvoering (inclusief de levering en de betaling) van de bestelling.

In het kader van deze verwerking kan de Verkoper ook cookies plaatsen bij de gebruikers van haar website. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de websitebezoeker worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat deze niet opnieuw ingegeven dient te worden bij een volgend bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Indien de bezoeker van de website niet wenst dat de website cookies op haar computer plaatst, kan deze haar browser zo instellen. De consument dient hiertoe de handleiding van de eigen webbrowser te consulteren.

11. Geschillen / slotbepalingen

Alle vorderingen verbonden aan de bestelling en/of de Algemene Voorwaarden, contractueel of buitencontractueel, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor zover dit wettelijk toegestaan, zullen alle geschillen beslecht worden door de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

Indien een beding van Algemene Voorwaarden onwettig zou zijn of worden, blijven alle overige clausules onverminderd van toepassing. Indien één zin uit een paragraaf of een afsplitsbaar zinsdeel uit een zin onwettig zou zijn of worden, blijven de overige zinnen van diezelfde paragraaf of de overige zinsdelen van die zin onverminderd van toepassing.

Wij nemen hierbij onze wettelijke verplichting over om de link naar het EU-geschillenbeslechtingsplatform te publiceren: http://ec.europa.eu/consumers/…. Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consument arbitrage bureau.

Stand: 01/08/2017ALGEMENE VOORWAARDEN HANDELAARS

1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Het maken van een bestelling en/of het aanvaarden van een bestelling- of orderbevestiging brengt voor de klant het stilzwijgende en onherroepelijk akkoord met onze algemene voorwaarden met zich mee, tenzij het anders overeengekomen werd door beide partijen.

2. Aansprakelijkheidsbeperking

In geen geval kan De Komptoir vof aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door zijn leveranciers.

De koper kan in geen geval schadevergoeding eisen in geval van niet-tijdige of niet correcte levering. De verkoper zal er uiteraard alles aan doen om een niet correcte levering zo snel mogelijk op punt te stellen.

3. Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt De Komptoir vof van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van De Komptoir vof, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer maar niet beperkt tot brand, stakingen, vertragingen of fouten bij leveranciers, prijsverhogingen bij leveranciers. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

4. Annulering door de klant

Eenzijdige annulering door de klant is ongeldig, tenzij deze annulering schriftelijk wordt aangevraagd en De Komptoir vof zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaard heeft.

De koper is gehouden de reeds door de Komptoir vof gemaakte kosten te vergoeden zoals bijvoorbeeld en niet gelimiteerd tot voorschotten en borgsommen aan leveranciers evenals de kosten die voortvloeien uit de annulering. Deze vergoeding bedraagt tenminste 25 €. Het staat De Komptoir vof vrij een hoger bedrag van gemaakte kosten te bewijzen.

Bij gedeeltelijke annulering zal de volledige schadevergoeding zoals hierboven beschreven, door de klant betaald worden.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van De Komptoir vof tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding.

Op straffe van schadevergoeding zal de klant De Komptoir vof bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. De klant verbindt er zich toe De Komptoir vof in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in  bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan De Komptoir vof meegedeeld worden.

6. Betalingsvoorwaarden

a. Bestellingen dienen proforma betaald te worden tenzij anders afgesproken met De Komptoir vof.

b. Goederen die onmiddellijk bij bestelling geleverd worden dienen cash bij levering betaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

c. Bij betaling via de bank geldt de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper als datum van betaling. Bij betaling per cheque geldt als betaaldatum de datum waarop deze door de verkopers verzilverd is.

d. Facturen dienen betaald te worden binnen de termijn van vermeld op de factuur. Bij niet-tijdige betaling brengen zij van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een intrest op van 2% per begonnen maand, te rekenen vanaf de factuurdatum en dit met een minimale kost van 10 € per maand.

e. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen andere nog niet-vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

f. Eventuele kortingen vervallen zolang er nog openstaande facturen zijn.

g. Alle kosten door De Komptoir vof gemaakt ter aanmaning tot betaling, zoals daar zijn maar niet beperkt tot kosten van gerechtsdeurwaarders, advocaten, aangetekende zendingen,…, zullen doorgerekend worden aan de klant.

7. Aanvaarding factuur

Elke factuur wordt als onherroepelijk aanvaard beschouwd zo deze niet binnen de 5 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd wordt.

8. Niet-uitvoeringsexceptie

Bij niet-betaling op de vervaldag om welke reden ook of bij niet-inontvangstneming van correct en onbeschadigd geleverde goederen behoudt De Komptoir vof het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Indien de klant in gebreke blijft te betalen is De Komptoir vof gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling te verlangen, het contract gedeeltelijk of geheel te annuleren of de verder uit te voeren order op te schorten tot alle vervallen facturen vereffend zijn.

9. Zending en verpakking

Elke zending en verpakking geschiedt steeds op kosten en risico van de klant.

10. Klachten en retour

a. Alle klachten betreffende de geleverde waren, de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke moeten omstandig omschreven worden en schriftelijk (per brief, email) aan De Komptoir vof toekomen binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de goederen. Met deze klachten kan enkel rekening gehouden worden mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin ze geleverd werden.

b. Het terugsturen van goederen is volledig ten kosten van de koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. De koper zal De Komptoir vof eerst inlichten over de klachten alvorens de goederen op te sturen.

c. Geringe of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, finish… vormen geen grondslag voor klachten.

d. Bij gerechtvaardigde klachten heeft De Komptoir vof de keuze de goederen te crediteren, te herstellen of te vervangen en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de retour.

11. Rechtbank

Op alle overeenkomsten onder werking van deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Procedures zullen gevoerd worden voor de rechtbanken van Leuven.

12. Eenzijdig wijzigingsrecht

De Komptoir vof heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke kennisgeving. Indien de klant de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen stilzwijgend te hebben aanvaard

Wij nemen hierbij onze wettelijke verplichting over om de link naar het EU-geschillenbeslechtingsplatform te publiceren: http://ec.europa.eu/consumers/…. Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consument arbitrage bureau.

Stand: 01/08/2017